Holter EKG - wskazania do badania

Holter EKG to urządzenie medyczne do monitorowania pracy serca, które rejestruje aktywność serca przez minimum 24 godziny. Jeśli odczuwasz nieregularne bicie serca lub doświadczasz omdleń, a spoczynkowe badanie EKG nie wykazało nieprawidłowości, Holter może pomóc w zdiagnozowaniu problemu.

Holter EKG - czym jest to badanie?

Badanie EKG, czyli elektrokardiografia, to podstawowe badanie wykonywane w celu oceny pracy serca. Z pomocą elektrod umieszczonych na kończynach oraz klatce piersiowej umożliwia ono zarejestrowanie aktywności elektrycznej mięśnia sercowego.

W przypadku badania EKG wykonywanego w placówce opieki zdrowotnej ocena aktywności serca trwa jedynie kilkanaście sekund. Pozwala to na zdiagnozowanie trwałych nieprawidłowości, takich jak zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych, czyli tzw. bloków serca. Niestety, wiele zaburzeń rytmu serca ma charakter napadowy. Oznacza to, że występują one okresowo, samoistnie lub pod wpływem pewnych czynników prowokujących (np. odwodnienie, stres czy wysiłek fizyczny). W takim wypadku konieczne jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca przez dłuższy okres czasu, poza gabinetem lekarskim.

Holter EKG to niewielkie urządzenie wykorzystywane do ambulatoryjnej (domowej) rejestracji rytmu i aktywności elektrycznej serca.

Wskazania do badania EKG metodą Holtera

Badanie EKG znajduje zastosowanie w przypadku wielu wskazań. Pomaga zdiagnozować niejednokrotnie trudne do zarejestrowania zaburzenia rytmu serca, a także potwierdzić lub wykluczyć kardiologiczne przyczyny omdleń.

Omdlenia o nieustalonej przyczynie

Omdlenie to przejściowa utrata świadomości, spowodowana przemijającym zmniejszeniem dopływu krwi do mózgu. Zazwyczaj występują one nagle, często towarzyszą im objawy takie jak kołatania serca, zimne poty czy zawroty głowy, a także szybki i samoistny powrót świadomości.

Jedną z potencjalnie najgroźniejszych przyczyn omdleń są utajone choroby serca, dlatego powtarzające się omdlenia stanowią wskazanie do pogłębionej diagnostyki kardiologicznej, składającej się między innymi z badania echokardiograficznego serca i badania EKG metodą Holtera.

Kołatania serca

Kołatania serca to najczęstszy objaw zaburzeń rytmu serca. Chociaż nie zawsze muszą one świadczyć o współwystępowaniu arytmii (uczucie kołatania serca może bowiem towarzyszyć między innymi atakom paniki), to nie należy ich lekceważyć. 

Badanie EKG w gabinecie lekarskim może nie wystarczyć do ustalenia przyczyny kołatania serca, chyba że występuje ono w trakcie badania. Jeśli ma ono jednak charakter napadowy, najskuteczniejszym badaniem diagnostycznym będzie holter EKG.

Udar mózgu lub TIA

Udar mózgu to stan zagrożenia życia, związany z zaburzeniem krążenia krwi w mózgu. TIA, czyli przejściowy atak niedokrwienny, można określić mianem „stanu przedudarowego”, bo choć jego objawy przypominają udar, to nie pozostawiają trwałych zmian w mózgu i ustępują samoistnie. 

W przypadku wystąpienia udaru mózgu lub TIA kluczowe znaczenie ma ustalenie przyczyny choroby, ponieważ osoby, u których ona wystąpiła są obciążone zdecydowanie większym ryzykiem wystąpienia kolejnego udaru w przyszłości. Jedną z najczęstszych przyczyn jest migotanie przedsionków, czyli arytmia, która prowadzi do powstawania skrzeplin w świetle lewego przedsionka serca. Skrzepliny mogą przedostawać się do tętnic mózgowych, co prowadzi do udaru niedokrwiennego. Ponieważ migotanie przedsionków ma często napadowy charakter, do jego rozpoznania wykorzystuje się badanie EKG metodą Holtera.

Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego

Osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rytmu serca przyjmujące leki przeciwarytmiczne wymagają okresowej kontroli, pozwalającej na ocenę skuteczności leczenia, a także występowania działań niepożądanych. W tym celu również stosuje się Holter EKG.

Podobnie w przypadku osób z wszczepionym rozrusznikiem serca (kardiostymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem), badanie EKG Holtera wykonuje się do oceny skuteczności pracy urządzenia.

Monitorowanie ryzyka

Badanie EKG metodą Holtera wykonuje się również u osób, u których stwierdzono zaburzenia budowy mięśnia sercowego (kardiomiopatię przerostową), obecność dodatkowej drogi przewodzenia (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a) czy po przebytym zawale mięśnia sercowego. Umożliwia ono bowiem wykrycie epizodów arytmii komorowych, które są czynnikami ryzyka nagłego zgonu sercowego i podjęcie stosownej interwencji.

Holter telemedyczny - oferta iMed24

Holter telemedyczny to sposób na przeprowadzenie klasycznego monitorowania EKG metodą Holtera w pełni samodzielnie i bez wychodzenia z domu. Badanie to jest proste, bezpieczne, wygodne i szybkie. Urządzenie dostarczone przez kuriera bezpośrednio do domu umożliwia:

  • nieustanny monitoring przez okres trwania badania,
  • bezprzewodową transmisję zapisu EKG na platformę telemedyczną obsługiwaną przez personel medyczny,
  • automatyczne wykrywanie zaburzeń w pracy serca,
  • zgłoszenie potrzeby kontaktu z personelem medycznym za pomocą „Przycisku Pacjenta".

Holter telemedyczny to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania, dlatego może skorzystać z niego każdy, kto chce profilaktycznie sprawdzić pracę swojego serca podczas codziennych aktywności. Ale jest on szczególnie zalecany w przypadku:

  • pacjentów z objawami zaburzeń rytmu serca - m.in. kołataniem serca, nieregularnym biciem serca, napadową dusznością czy bólem w klatce piersiowej,
  • pacjentów, u których występują omdlenia,
  • pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, a w szczególności: z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, po przebytym zawale serca, udarze niedokrwiennym, operacjach kardiologicznych.

zdalna opieka kardiologiczna

Jak działa Holter telemedyczny?

Urządzenie rozpoczyna monitorowanie aktywności elektrycznej serca od momentu uruchomienia aparatu i umieszczenia elektrod w odpowiednich miejscach zgodnie z instrukcją. Urządzenie jest lekkie i nie utrudnia poruszania się, dlatego możesz kontrolować pracę swojego serca nie tylko w spoczynku, ale także podczas codziennych aktywności, takich jak spacer, jazda na rowerze czy trening na siłowni.

W razie wykrycia przez urządzenie zaburzenia w pracy serca, urządzenie automatycznie przesyła na platformę telemedyczną fragment zapisu EKG, który niezwłocznie weryfikuje ratownik medyczny. Dodatkowo w każdym momencie istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby kontaktu z ratownikiem medycznym przy użyciu "Przycisku Pacjenta".

W czasie trwania badania specjalne przyciski umożliwiają odnotowanie wykonywanych aktywności i zdarzeń, na przykład stresu, wysiłku fizycznego, zażycia leków, bólu w klatce piersiowej, odpoczynku itp.

Po zakończeniu badania i zwrocie urządzenia do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24 przygotowywany jest raport końcowy z badania, z którym powinieneś się udać do kardiologa.