Kariera

Pediatra / Okulista / Pulmonolog / Specjalista chorób wewnętrznych / Medycyny rodzinnej

CM iMed24 poszukuje kandydatów/kandydatek także w trakcie specjalizacji

W związku z rozwojem działalności Centrum Medyczne iMed24 rozbudowuje zespół lekarzy specjalistów.W trosce o zapewnienie Pacjentom kompleksowej obsługi na najwyższym poziomie aktualnie poszukujemy:
- Pediatry
- Specjalisty okulisty
- Specjalisty pulmonologa
- Specjalisty chorób wewnętrznych
- Specjalisty medycyny rodzinnej
- Lekarzy specjalności: gastroenterolog dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, ortopeda dziecięcy, psychiatra
 
Zapewniamy elastyczny czas pracy (możliwość dopasowania dowolnej ilości godzin konsultacji w miesiącu), dostęp do profesjonalnie wyposażonych pracowni i gabinetów, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego, poznawania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w medycynie. Możliwość zatrudnienia w dowolnej formie prawnej. Na miejscu dostępność do kompleksowych badań diagnostycznych

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji na wybrane stanowisko prosimy o przesłanie CV, zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, na adres: rekrutacja@imed24.pl lub telefonicznie pod numerem 660-464-309

Lekarz - lider w projekcie SOS dla ŁOM

Nowoczesna teleopieka dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego

Przedmiotem niniejszego zapytania jest pozyskanie lekarza Lidera do uruchamianego projektu SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego,finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych w naturalnym środowisku domowym, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego poprzez świadczenie opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.Przedmiotem konkursu jest pozyskanie lekarza mającego zapewnić wsparcie medyczne oraz pełnić nadzór nad zespołem konsultantów. Działania te mają zagwarantować wyższą jakość świadczonych usług, a tym samym zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doświadczenie w koordynowaniu projektów telemedycznych oraz tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w zakresie geriatrii, kardiologii, chorób wewnętrznych. Oferenci zainteresowani udziałem w Projekcie mogą zapoznać się z jego szczegółowym opisem na stronie:

https://www.comarch.pl/o-firmie/badania-i-rozwoj/obecnie-realizowane-projekty/sos-dla-seniora-teleopieka-medyczna-dla-mieszkancow-lodzkiego/

Osoba spełniająca kryteria, zatrudniona będzie na podstawie umowy zlecenia.

Oferty należy składać do 28.02.2019. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyn. 

Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii

Do projektu SOS dla ŁOM

Przedmiotem niniejszego zapytania jest udział w procesie opieki nad pacjentami włączonymi do uruchamianego projektu SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych w naturalnym środowisku domowym, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych/opiekuńczych w ramach opieki długoterminowe dla pacjentów, którzy zakończyli hospitalizację. 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 100 osób zamieszkujących w obszarze ŁOM.
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie osobom zrekrutowanym do Projektu wymagających ze względu na swój stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie kwalifikujących się do hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Opieka nad uczestnikami Projektu odbywać się ma w odniesieniu do skali Ich potrzeb i niesamodzielności, zgodnie z zasadą otwartości, przejrzystości, niedyskryminacji oraz dobrowolności.
Za realizację działań związanych z realizacją świadczeń opieki długoterminowej odpowiadać będzie specjalistyczny zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta oraz psychologa. Przy czymprzedmiotem niniejszej oferty jest pozyskanie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii. 

Oferenci zainteresowani udziałem w Projekcie mogą zapoznać się z jego szczegółowym opisem na stronie:
https://www.comarch.pl/o-firmie/badania-i-rozwoj/obecnie-realizowane-projekty/sos-dla-seniora-teleopieka-medyczna-dla-mieszkancow-lodzkiego/

Osoba spełniająca kryteria, zatrudniona będzie na podstawie umowy zlecenia.

Wymiar działań społecznych oznaczający zobowiązanie się do likwidowania we wszystkich dziedzinach życia wszelkich nierówności i promowania równych szans ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
Ponadto zatrudniani pracownicy w ramach projektu są traktowani zgodnie z Kodeksem Pracy, w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia; mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (równe wynagrodzenie za taką samą pracę). Natomiast zasada dostępności dla osób niepełnosprawnych dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki, w tym również osób zatrudnionych w ramach projektu. Obowiązujące na podstawie regulacji prawnych zasady wynikające m.in. z: Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, wyczerpują postanowienia dyrektyw dotyczących równości szans, które zostały implementowane do prawa polskiego. Ponadto w Projekcie obowiązuje Kodeks Etyki w pełni odzwierciedlający powyższe zasady i regulujący obowiązującą w Spółce kulturę biznesową.