W czym się specjalizuje poradnia geriatryczna?

Poradnia geriatryczna to miejsce, w którym opiekę medyczną świadczą lekarze specjalizujący się w leczeniu schorzeń związanych ze starzeniem się, czyli geriatrzy.

Wraz z wiekiem wydolność organizmu zmniejsza się, co sprzyja występowaniu różnych chorób. Z tego względu seniorzy są pacjentami wielu poradni specjalistycznych, na przykład kardiologicznej, diabetologicznej czy neurologicznej, gdzie ze względu na swoje dolegliwości otrzymują różne zalecenia, między innymi co do przyjmowanych leków. Chociaż takie podejście sprawdza się w leczeniu poszczególnych chorób przewlekłych, może nie być ono idealne u osób starszych dotkniętych wielochorobowością. Potrzebują one holistycznego spojrzenia, uwzględniającego nie tylko stan ich zdrowia fizycznego, ale również zdrowia psychicznego i sprawności funkcjonalnej. Wymaga to od lekarza geriatry szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz dużej wrażliwości na potrzeby osób starszych.

Kiedy należy udać się do geriatry?

Szczególne korzyści z konsultacji geriatrycznej odniosą osoby starsze:

 • u których współistnieją liczne choroby przewlekłe, takie jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także po przebytym zawale serca lub udarze mózgu,
 • zmagające się z narastającymi dolegliwościami związanymi ze starzeniem się organizmu: zaburzeniami równowagi i trudnościami z poruszaniem, nietrzymaniem moczu i stolca, pogarszającą się sprawnością intelektualną,
 • przyjmujące liczne leki i suplementy diety,
 • wymagające całościowej, kompleksowej oceny stanu zdrowia, zaplanowania dodatkowej diagnostyki, leczenia oraz działań profilaktycznych.

Choroby serca

Choroby układu sercowo-naczyniowego to jedne z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u osób starszych. Nieprawidłowo leczone mogą nieść ze sobą poważne ryzyko powikłań oraz prowadzić do utraty samodzielności.

Zespoły otępienne i depresja

U podstaw otępienia mogą leżeć różne zaburzenia. Zdecydowanie najczęściej jest to choroba Alzheimera lub uszkodzenia po przebytym udarze mózgu. Chociaż współcześnie dostępne metody nie pozwalają na odwrócenie zmian zachodzących w układzie nerwowym, to dzięki odpowiedniej rehabilitacji i farmakoterapii możliwe jest łagodzenie objawów i poprawa jakości życia osób starszych.

Tematem często zaniedbywanym jest problem depresji u osób starszych. Dlatego podczas konsultacji geriatrycznej oceniany jest również stan zdrowia psychicznego.

Zaburzenia równowagi           

Zaburzenia równowagi wśród osób starszych mogą prowadzić do upadków, które w tej grupie wiekowej są szczególnie niebezpieczne. Istnieje wiele przyczyn zaburzeń równowagi, zaliczamy do nich między innymi: osłabienie i zanik mięśni (sarkopenię), spadki ciśnienia związane z przyjmowaniem leków, zawroty głowy związane z upośledzonym przepływem krwi w tętnicach domózgowych czy choroby ucha wewnętrznego.

Nietrzymanie moczu i stolca

Nietrzymanie moczu i stolca są bardzo powszechne w populacji geriatrycznej, jednak wielu pacjentów i ich opiekunów, a także część lekarzy, błędnie uważa fakt ich występowania za normalną część procesu starzenia. W rezultacie starsi pacjenci często nie otrzymują adekwatnej pomocy, dlatego problem ten wymaga uwagi ze strony odpowiedniego specjalisty.

Zaburzenia odżywiania        

Stan odżywienia osoby starszej jest bardzo istotny dla utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu. Niestety, problem stanowią zarówno zaburzenia związane z czynnością przewodu pokarmowego, takie jak refluks żołądkowo-przełykowy czy przewlekłe zaparcia, jak i jadłowstręt psychiczny, dotykające dużej grupy pacjentów w podeszłym wieku.

Osteoporoza

Osteoporoza to choroba związana z przebudową kości, co zmniejsza ich wytrzymałość mechaniczną i znacząco zwiększa ryzyko złamań. W połączeniu z zaburzeniami równowagi bardzo istotnym problemem stają się upadki osób starszych. Złamanie nasady bliższej kości udowej może w konsekwencji prowadzić do unieruchomienia i całkowitej utraty samodzielności. Dlatego bardzo istotna jest odpowiednia profilaktyka.

Jak wygląda konsultacja geriatryczna?

Poradnia geriatryczna zajmuje się pogłębioną, kompleksową oceną stanu zdrowia osób starszych. Obejmuje ona:

 • szczegółowy wywiad lekarski,
 • badanie przedmiotowe,
 • ocenę sprawności ruchowej,
 • ocenę stanu psychicznego,
 • analizę wyników badań diagnostycznych oraz przyjmowanych leków.

Na tej podstawie lekarz geriatra może:

 • rozpoznać i wdrożyć leczenie chorób internistycznych oraz chorób wieku podeszłego,
 • ocenić potrzebę dodatkowych konsultacji specjalistycznych i zaplanować dalszą diagnostykę,
 • zmodyfikować dotychczasową farmakoterapię, zwracając uwagę na możliwe interakcje i zapobiegając polipragmazji (wielolekowości),
 • ustalić priorytety dalszego postępowania, skierowane na poprawę jakości życia seniora,
 • zalecić rehabilitację.

Co wziąć ze sobą na wizytę w Poradni Geriatrycznej

Podczas pierwszej konsultacji warto mieć przy sobie:

 • dokumentacją medyczną dotyczącą przebytego leczenia oraz hospitalizacji,
 • wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych,
 • listę przyjmowanych leków (w tym leków bez recepty), wraz z ich dawkami, oraz stosowanych suplementów diety.

Poradnia Geriatryczna iMed24 w Krakowie 

W krakowskiej Poradni Geriatrycznej Centrum Medycznego iMed24 pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi.  W obrębie naszej placówki działa również Centrum Diagnostyki Obrazowej, umożliwiające między innymi diagnostykę pod kątem osteoporozy z pomocą badania densytrometrycznego. Oferujemy również dostęp do konsultacji w obrębie innych poradni specjalistycznych, między innymi:

zapewniając interdyscyplinarną opiekę nad chorym.

Centrum Medyczne iMed24 posiada również bogatą ofertę rozwiązań z zakresu telemedycyny, dedykowaną osobom starszym i dotkniętym chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Z myślą o seniorach oraz ich opiekunach została stworzona Opaska Życia Comarch, łącząca w sobie funkcje wykonywania połączeń telefonicznych, lokalizacji GPS oraz monitorowania tętna. Umożliwia ona:

 • prowadzenie rozmowy telefonicznej z opiekunem,
 • wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, dzięki przyciskowi SOS,
 • pomiar liczby uderzeń serca na minutę oraz wykonywanych kroków,
 • ustalenie lokalizacji osoby noszącej opaskę, na przykład w sytuacji gdy oddali się ona z miejsca zamieszkania lub nie jest w stanie udzielić informacji o tym, gdzie się znajduje.
Urządzenie to polecamy szczególnie osobom starszym mieszkającym samotnie i przewlekle chorym.

Do dyspozycji naszych pacjentów oferujemy również telemedyczne narzędzia do diagnostyki kardiologicznej: kamizelkę CardioVest oraz holter EKG, umożliwiające całodobową rejestrację pracy serca pod nadzorem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24.