• Медичний пакет для біженців з України Pakiet medyczny dla uchodźców z Ukrainy
 • Обсяг пакету Zakres pakietu
Індивідуальна підписка 99,00 злотих на місяць, Партнерська підписка 195,00 злотих на місяць, Сімейний абонемент 380,00 злотих на місяць

Індивідуальна підписка 99,00 злотих на місяць, Партнерська підписка 195,00 злотих на місяць, Сімейний абонемент 380,00 злотих на місяць Abonament indywidualny: 99zł miesięcznie/ Abonament partnerski: 195zł miesięcznie/ Abonament rodzinny: 380zł miesięcznie

Пакет передбачає комплексне медичне обслуговування в нашому центрі: доступ до спеціалістів, лабораторні та діагностичні дослідження, амбулаторні процедури та стоматологічну допомогу. Пакет на вибір у трьох варіантах: індивідуальний, партнерський та сімейний.

Pakiet zapewnia kompleksową opiekę medyczną na terenie naszego centrum: dostęp do specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych oraz opieki stomatologicznej. Pakiet do wyboru w trzech wariantach: indywidualnym, partnerskim i rodzinnym.

Доступ до спеціалістів Dostęp do specjalistów

 • загальний хірург chirurg ogólny
 • дерматолог dermatolog
 • гастролог gastrolog
 • гінеколог ginekolog
 • ларинголог laryngolog
 • лікар внутрішніх хвороб (інтерніст) lekarz chorób wewnętrznych (internista)
 • невропатолог neurolog
 • окуліст okulista
 • алерголог alergolog
 • діабетолог diabetolog
 • ендокринолог endokrynolog
 • кардіолог kardiolog
 • ревматолог reumatolog
 • oртопед ortopeda
 • уролог urolog
 • лікар-інфекціоніст lekarz chorób zakaźnych
 • нефролог nefrolog
 • пуль монолог pulmonolog
 • рентгенолог radiolog

Доступ до спеціалістів – діти до 16 років Dostęp do specjalistów - dzieci do 16 r.ż.

 • педіатр pediatra
 • дерматолог dermatolog
 • ларинголог laryngolog
 • окуліст okulista
 • невропатолог neurolog
 • алерголог alergolog
 • ортопед ortopeda

Сестринський догляд в поліклініці Opieka pielęgniarska na terenie przychodni

 • донорство крові pobieranie krwi
 • введення перорального препарату podanie leku doustnego
 • підшкірні, внутрішньом’язові, внутрішньовенні ін’єкції (вимагається лікарем) iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna (wymagane zlecenie od lekarza)
 • з’єднання для крапельної інфузії podłączenie wlewu kroplówkowego
 • вимірювання тиску RR pomiar ciśnienia RR
 • вимірювання маси тіла pomiar wagi ciała
 • накладання простої (одної) пов'язки założenie opatrunku prostego (jednego)
 • проста зміна одягу zmiana opatrunku prostego
 • аналіз сечі стрип-методом badanie moczu metodą paskową
 • вимірювання цукру (глюкометр) pomiar cukru (glukometr)
 • зняття швів після операції, виконаної в CM iMed24 usunięcie szwów po zabiegu wykonanym w CM iMed24
 • місцева анестезія znieczulenie miejscowe
 • видалення кліща usunięcie kleszcza

Амбулаторні загальномедичні процедури Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie

 • взяття мазка / посіву pobranie wymazu/posiewu
 • вимірювання артеріального тиску pomiar ciśnienia tętniczego
 • вимірювання зросту та ваги pomiar wzrostu i wagi ciała
 • імунотерапія (серія десенсибілізуючих ін’єкцій препаратом, який надає пацієнт) immunoterapia (seria iniekcji odczulających z lekiem dostarczonym przez Pacjenta)

Амбулаторні хірургічні процедури Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne

 • накладання та зміна пов’язки, яка не потребує хірургічних засобів założenie i zmiana opatrunku, który nie wymaga zaopatrzenia chirurgicznego
 • взяття мазка і посів pobranie wymazu i posiewu
 • зняття швів після процедур, проведених у CM iMed24 usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w CM iMed24
 • зняття швів після процедур, проведених поза CM iMed24 (класифікація випадку за оцінкою лікаря, включаючи зняття швів після пологів) usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza CM iMed24 (klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza, w tym zdejmowanie szwów po porodzie)
 • ушивання рани szycie rany
 • розріз абсцесу nacięcie ropnia
 • місцева анестезія znieczulenie miejscowe

Амбулаторні ларингологічні процедури Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne

 • введення або видалення передньої тампонади носа założenie lub usunięcie przedniej tamponady nosa
 • продування та катетеризація євстахієвих труб przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek słuchowych
 • коагуляція судин носової перегородки koagulacja naczyń przegrody nosa
 • видалення стороннього тіла з носа / вуха / горла usunięcie ciała obcego z nosa/ucha/gardła
 • промивання носа/вуха płukanie nosa/ucha
 • накладання або зміна іншої ЛОР-пов'язки założenie lub zmiana innego opatrunku laryngologicznego
 • установка / зміна / видалення фільтра założenie/zmiana/usunięcie sączka
 • непряма ларингоскопія laryngoskopia pośrednia
 • взяття мазка / посіву pobranie wymazu/posiewu
 • інтраназальне введення протиконгестантів donosowe podanie leku obkurczającego
 • слизова оболонка носа śluzówki nosa

Амбулаторні офтальмологічні процедури Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne

 • огляд очного дна badanie dna oka
 • вимірювання внутрішньоочного тиску pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • видалення стороннього тіла з ока usunięcia ciała obcego z oka
 • тест на гостроту зору (авторефрактометрічний тест) badanie ostrości widzenia (badanie autorefraktometrem)
 • введення препарату в кон'юнктивальний мішок podanie leku do worka spojówkowego
 • промивання кон'юнктивального мішка płukanie worka spojówkowego
 • гоніоскопія gonioskopia
 • взяття мазка / посіву pobranie wymazu/posiewu
 • вибір окулярів dobór okularów
 • підбір контактних лінз dobór soczewek kontaktowych

Амбулаторне дерматологічне лікування Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne

 • дерматоскопія dermatoskopia

Амбулаторні гінекологічні процедури Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne

 • цитологія cytologia

Ортопедичні амбулаторні процедури Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne

 • накладання / зміна / зняття гіпсової пов'язки założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego
 • репозиція перелому repozycja złamania
 • накладання / зміна пов'язки założenie/zmiana opatrunku
 • післясуглобові та навколосуглобові ін’єкції iniekcje odstawowe i okołostawowe
 • пункція суглоба - збір матеріалу для дослідження punkcja stawu – pobranie materiału do badań
 • припускаючи гумку założenie opaski elastycznej
 • накладання шини / слінга założenie szyny/temblaka
 • введення / регулювання кортеза або стабілізатора założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora

Лабораторні дослідження сечі Badania laboratoryjne z moczu

 • загальний аналіз сечі badanie ogólne moczu
 • сечова кислота kwas moczowy
 • амілаза сечі amylaza w moczu
 • дослідження складу сечового каменю badanie składu kamienia moczowego
 • білок (добове виділення з сечею) białko (dobowe wydalanie, w moczu)
 • хлориди chlorki
 • глюкози glukoza
 • креатинін kreatynina
 • сечовина (в сечі, добові виділення) mocznik (w moczu, dobowe wydalanie)
 • магній, натрію, кальцій magnez, sód, wapń

Культури та мазки Posiewy i wymazy

 • кисневий бактеріологічний посів з антибіограмою (з: рани, рота, горла, носа, ока, вуха) posiew bakteriologiczny tlenowy z antybiogramem (z: rany, jamy ustnej, gardła, nosa, oka, ucha)
 • посів на Candida (вагіна, кал) posiew w kierunku Candida (pochwa, kał)
 • посів сечі (загальний огляд) posiew z moczu (badanie ogólne)
 • посів сечі з антибіограмою posiew moczu z antybiogramem
 • бактеріологічний мазок (вуха, ніс, горло) wymaz bakteriologiczny (ucho, nos, gardło)
 • бактеріологічний мазок + антибіограма (вуха, носа, горла) wymaz bakteriologiczny + antybiogram (ucho, nos, gardło)

Діагностичні дослідження - інше Badania diagnostyczne - pozostałe

 • аудіометрія audiometria
 • гінекологічна цитологія cytologia ginekologiczna
 • поле зору pole widzenia
 • базова спірометрія spirometria podstawowa
 • тонометрія tonometria
 • спірометрія з діастолічним препаратом spirometria z lekiem rozkurczowym
 • шкірні тести дихальна панель testy skórne panel oddechowy
 • тонкоголкова біопсія biopsja cienkoigłowa
 • Жовтень OCT
 • шкірні проби, травлення, педіатрична панель testy skórne panel pokarmowy (pediatryczny)
 • Офтальмологічне УЗД USG okulistyczne

ЕКГ EKG

 • ЕКГ спокою EKG spoczynkowe
 • Вправа ЕКГ EKG wysiłkowe
 • Холтер ЕКГ тиску Holter ciśnieniowy
 • ЕКГ Холтер серцевого ритму Holter rytmu serca
 • Цілодобовий дистанційний моніторинг серця Telemonitoring kardiologiczny 24h
 • Телемоніторинг серця 7 днів Telemonitoring kardiologiczny 7 dni

Інший Inne

 • кал прихована кров krew utajona w kale
 • паразитологія калу kał parazytologia

Знижки Rabaty

 • 20% знижка на інші послуги (крім стоматології, ортодонтії, контрастів, вакцин та анестезії) 20% rabatu na pozostałe usługi (z wyłączeniem stomatologii, ortodoncji, kontrastów, szczepionek i znieczulenia)
 • Стоматологічний огляд один раз на рік Przegląd stomatologiczny raz w roku
 • Сімейні пакети включають дітей до 25 років Pakiety rodzinne obejmują dzieci do 25 r.ż.

Лабораторні дослідження з сироваткою Badania laboratoryjne z surowicy

 • OB
 • ALAT
 • АСПАТ ASPAT
 • амілаза amylaza
 • бета-ХГЛ beta-HCG
 • білірубін (загальний, проміжний, вільний) bilirubina (całkowita, pośrednia, wolna)
 • хлориди chlorki
 • олестерин (загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ) cholesterol (całkowity, LDL, HDL)
 • КПК С CPK S
 • CRP S
 • лужна фосфатаза fosfataza alkaliczna
 • фосфор fosfor
 • GGTP
 • глюкоза, глюкози після навантаження 2 год glukoza, glukoza po obciążeniu 2 h
 • кліренс креатиніну klirens kreatyninowy
 • коагулограма (ЧЧТ, INR) koagulogram (APTT, INR)
 • креатинін kreatynina
 • ліпідограма lipidogram
 • магній magnez
 • сечовина mocznik
 • морфологія (також: з автоматичним або ручним мазком) morfologia (też: z rozmazem automatycznym lub manualnym)
 • тромбоцити płytki krwi
 • антитіла до Helicobacter pylori przeciwciała anty-Helicobacter pylori
 • калій potas
 • ПСА PSA
 • натрію sód
 • експрес-тест на тропонін szybki test troponinowy
 • тригліцериди trójglicerydy
 • ТТГ TSH
 • загальний кальцій wapń całkowity
 • залізо żelazo
 • ASO
 • альбумін albuminy
 • загальний білок białko całkowite
 • CKMB
 • С-пептид C-peptyd
 • DHEAS = SDHA
 • діастаз diastaza
 • естрадіол estradiol
 • фібриноген fibrynogen
 • ФСГ FSH
 • FT3 i FT4
 • група крові grupa krwi
 • глікозидний гемоглобін HbA1C hemoglobina glikozydowa HbA1C
 • соматотропін hormon wzrostu
 • інсулін insulina
 • кортизол kortyzol
 • Фолієва кислота kwas foliowy
 • РФ RF
 • Тест Ваалера-Роуза odczyn Waaler-Rose’go
 • вести ołów
 • TgAB антитіла przeciwciała TgAB
 • протимікробний antymikrosomalne
 • ТПО TPO
 • TПOAb TPOAB
 • пролактин prolaktyna
 • протеїнограма proteinogram
 • HBs антиген antygen HBs
 • антитіла до HCV, антитіла до ВІЛ przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HIV
 • AFP
 • альбумін (добова екскреція) albuminy (dobowe wydalanie)
 • альдостерон aldosteron
 • альфа-ХГЛ alfa-HCG
 • АЧТВ / INR APTT/INR
 • білка в рідинах організму białko w płynach ustrojowych
 • прямий білірубін bilirubina bezpośrednia
 • CHE холінестераза cholinoesteraza CHE
 • Естріолу вільний estriol wolny
 • феритин ferrytyna
 • кисла фосфатаза fosfataza kwaśna
 • фосфати (щоденне виділення, у рідинах організму) fosforany (dobowe wydalanie, w płynach ustrojowych)
 • антитіла IgG до ВПГ, антитіла IgM до ВПГ przeciwciała IgG anty-HSV, przeciwciała IgM anty-HSV
 • капропорфірин kaproporfiryna
 • кератинкіназа kinaza keratynowa
 • Добова екскреція креатиніну kreatynina dobowe wydalanie
 • сечова кислота kwas moczowy
 • ліпаза lipaza
 • магній (щоденне виділення з рідинами організму) magnez (dobowe wydalanie w płynach ustrojowych)
 • паразити в калі osteokalcyna
 • остеокальцин parathormon
 • паратиреоїдний гормон pasożyty w kale
 • ANA1 антитіла przeciwciała ANA1 ANA1 антитіла
 • калій (добове виділення сечі) potas (dobowe wydalanie w moczu)
 • прогестерон progesteron
 • протромбін protrombina
 • ретикулоцити retikulocyty
 • РФ кількісно RF ilościowo
 • антитіла на краснуху (IgG, IgM) różyczka przeciwciała (IgG, IgM)
 • натрій (добове виділення з рідинами організму) sód (dobowe wydalanie w płynach ustrojowych)
 • тестостерону testosteron
 • TIBC
 • Антитіла до Toxoplasma gindii (IgG, IgM) przeciwciała Toxoplasma gindii (IgG, IgM)
 • тимол tymol
 • VDRL (WR)
 • кальцій wapń
 • кальцій (виділення з рідинами організму) wapń (wydalanie w płynach ustrojowych)
 • вітамін В12 witamina B12

Комп'ютерна томографія (без контрасту) Tomografia komputerowa (bez ceny kontrastu)

 • КТ голови TK głowy
 • КТ черевної порожнини TK jamy brzusznej
 • КТ ангіографія черевної аорти TK angio aorty brzusznej
 • КТ ангіографія аорти та артерій нижніх кінцівок TK angio aorty i tętnic kończyn dolnych
 • КТ-ангіографія грудної аорти (з відміною рухів серця) TK-angio aorty piersiowej (ze zniesieniem ruchów serca)
 • КТ-ангіографія голови (огляд артерій, огляд вен і синусів головного мозку) TK-angio głowy (badanie tętnic, badanie żył i zatok mózgu)
 • КТ-ангіографія органів черевної порожнини та малого тазу TK-angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej
 • TK-ангіо кінцівка (нижня, верхня) TK-angio kończyn (dolnych, górnych)
 • ТК-ангіо-ангіо епігастрію (вісцеральний стовбур і ниркова артерія) TK-angio nadbrzusza (pień trzewny i tt. nerkowe)
 • КТ-ангіографія органів грудної клітки TK-angio narządów klatki piersiowej
 • КТ-ангіографія артерій малого тазу TK-angio tętnic miednicy
 • КТ-ангіографія сонних артерій TK-angio tętnic szyjnych
 • КТ черевної порожнини (трифазне обстеження) TK jamy brzusznej (badanie trójfazowe)
 • КТ черевної порожнини + тазу TK jamy brzusznej + miednicy
 • КТ грудної клітки (включаючи HRCT) TK klatki piersiowej (w tym HRCT)
 • КТ грудної клітки (+ черевна порожнина + таз) TK klatki piersiowej (+jamy brzusznej +miednicy)
 • КТ скроневої кістки (вуха) TK kości skroniowej (uszy)
 • КТ гортані/носоглотки TK krtani/nosogardła
 • КТ малого таза TK miednicy
 • КТ зап'ястя TK nadgarstka
 • КТ очних ямок TK oczodołów
 • КТ перфузія мозку TK perfuzja mózgu
 • ТЗ серця - кальцієвий бал TK serca – calcium scoring
 • КТ SPC (шийний відділ хребта) TK SPC (kręgosłup szyjny)
 • КТ SPL (поперековий відділ хребта) TK SPL (kręgosłup lędźwiowy)
 • КТ SPT (грудний відділ хребта) TK SPT (kręgosłup piersiowy)
 • КТ суглоба (плеча, стегна, коліна, ліктя, гомілковостопного суглоба) TK stawu (barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego)
 • КТ шиї TK szyi
 • КТ шиї + грудної клітки + черевної порожнини + тазу TK szyi+klatki piersiowej+jamy brzusznej +miednicy mniejszej
 • КТ плеснової кістки TK śródstopia
 • КТ артерій грудної аорти TK tętnic aorty piersiowej
 • КТ черепа TK twarzoczaszki
 • КТ виділеної області: гомілки, передпліччя, руки, кисті, стегно TK wybranego obszaru: podudzia, przedramienia, ramienia, ręki, uda

Картинна діагностика: рентгенівський знімок Diagnostyka obrazowa: RTG

 • Рентгенографія всього хребта AP (стоячи, стоячи + збоку) RTG całego kręgosłupa AP (na stojąco, na stojąco+bok)
 • Рентгенографія шийного відділу хребта (косий, бічний + косий - 3 проекції, бічний, AP + бічний) RTG kręgosłupa szyjnego (skosy, bok+ skosy - 3 projekcje, bok, AP+bok)
 • Рентген грудного відділу хребта (бічний, косий, AP + бічний, AP + бічний + косий) RTG kręgosłupa piersiowego (bok, skosy, AP+bok, AP+bok+skosy)
 • Рентгенографія поперекового відділу хребта (фланг, AP + фланг, AP + фланг + косий) RTG kręgosłupa lędźwiowego (bok, AP+ bok, AP+bok+skos)
 • Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта косий, AP + збоку, для авіації RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy, AP+bok (do med. lotniczej)
 • Рентген грудної клітки (+ збоку, збоку, інше) RTG klatki piersiowej (+ bok, bok, inne)
 • Рентгенографія черевної порожнини (лежачи, стоячи, інше) RTG jamy brzusznej (na leżąco, na stojąco, inne)
 • Функціональна рентгенографія поперекового та шийного відділів хребта RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego
 • Функціональна рентгенографія скронево-нижньощелепних суглобів RTG czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych
 • Рентгенографія крижів і куприка RTG kości krzyżowej i guzicznej
 • Рентген таза та кульшових суглобів RTG miednicy i stawów biodrowych
 • Рентген ключиці RTG obojczyka
 • Рентген плеча / надпліччя (осьовий лівий, осьовий правий, осьовий обох, AP + лівий бік, AP + сторона обох порівняльних знімків, AP + правий бік, лівий AP, правий AP) RTG barku/ramienia (osiowe lewego, osiowe prawego, osiowe obu, AP + bok lewego, AP + bok obu zdjęcie porównawcze, AP + bok prawego, AP lewego, AP prawego)
 • Рентген зап'ястя / кисті (обидва, зліва, справа, AP + збоку / косою) RTG nadgarstka/ dłoni (obu, lewego, prawego, AP+ bok/skos)
 • Рентген кисті (ПА: обидві, зліва, справа; збоку: зліва, справа, кістковий вік) RTG ręki (PA: obu, lewa, prawa; bok: lewa, prawa, wiek kostny)
 • Рентгенографія колінного АП (+ права сторона, + ліва сторона, + обидва боки) RTG kolana AP (+bok prawego, +bok lewego, +bok obu)
 • Рентген АП стопи + скос (обидва, справа, зліва, порівняльний) RTG stopy AP+skos (obu, prawej, lewej, porównawcze)
 • Рентгенографія нижніх кінцівок ПА обох RTG kończyn dolnych PA obu
 • Рентген пазух RTG zatok
 • Рентген ротаторний зуб RTG ząb obrotnika
 • Рентген грудної клітки (щитоподібна залоза, трахея) RTG klatki piersiowej (tarczycy, tchawicy)
 • Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy
 • Рентгенографія черепа (ПА + сторона, ПА + сторона + основа, основа, дотична, турецьке сідло, напівосьове за Орлеєм, очні западини) RTG czaszki (PA+bok, PA+bok+ podstawa, podstawa, styczne, siodło tureckie, półosiowe wg Orleya, oczodoły)
 • Рентген гомілковостопного суглоба (АП + зліва, справа, з обох боків) RTG stawu skokowo-goleniowego (AP+bok lewa, prawa, obu)
 • Рентген гортані RTG krtani
 • Рентген шиї в сторону RTG szyi bok
 • Рентген нижньої щелепи RTG żuchwy
 • Черепно-лицевий рентген (стандартний, набір сечовини) RTG twarzoczaszki (zwykłe, komplet ureazowy)
 • Рентгенографія черепа - набір сечовини RTG czaszki – komplet ureazowy
 • Рентген носоглотки RTG noso-gardła
 • Бічна рентгенографія носа RTG nosa boczne
 • Рентген орбіти + сторона (2 проекції) RTG oczodołów+boczne (2 projekcje)
 • Рентгенографія скроневих кісток за Шуллером-Стеверсом RTG kości skroniowych wg Schullera-Steversa
 • Рентген АП моста RTG mostka AP
 • Рентген грудної кістки/бічної грудної клітки RTG mostka/boczne klatki piersiowej
 • Рентгенографія ребер (одна сторона) в 2 нахилах RTG żeber (jedna strona) w 2 skosach
 • Рентген стегон + гомілки RTG uda+podudzia
 • Рентген плеснових кісток RTG kości śródstopia
 • Рентген п'ятки (осьовий, бічний) RTG pięty (osiowe, boczne)
 • Рентгенографія стегнової кістки AP (+ лівий / правий бік) RTG kości udowej AP(+bok lewej/prawej)
 • Рентген ладьевидной кістки (зліва, справа) RTG kości łódeczkowatej (lewej, prawej)
 • Рентген лопатки (зліва, справа) RTG łopatki (lewej, prawej)
 • Рентген ліктя / передпліччя (обидва AP + сторона, лівий AP + бік, правий AP + сторона) RTG łokcia/przedramienia (obu AP+bok, lewego AP+bok, prawego AP+bok)
 • Рентгенографія передпліччя AP + сторона (обидві, зліва, справа) RTG przedramienia AP+bok (obu, lewego, prawego)
 • Рентген пальця/пальців AP + сторона/косий (стопи: права, ліва; руки: обидві, права, ліва) RTG palca/palców AP+bok/skos (stopy: prawej, lewej; rąk: obu, prawej, lewej)
 • RTG stawu biodrowego (AP: obu, lewego, prawego; osiowe: lewego, prawego) Рентген кульшового суглоба (AP: обидва, лівий, правий; осьовий: лівий, правий) RTG stawu biodrowego (AP: obu, lewego, prawego; osiowe: lewego, prawego)
 • Рентгенографія крижово-клубових суглобів (ПА, косі) RTG stawów krzyżowo-biodrowych (PA, skosy)
 • Рентген гомілки (гомілки) AP + збоку (обидві, зліва, справа) RTG podudzia (goleni) AP+bok (obu, lewego, prawego)
 • Рентгенографія осьової колінної чашечки (обидва - також у 2 і 3 положеннях, зліва, справа) RTG rzepki osiowe (obu – także w 2 i 3 ustawieniach, lewej, prawej)
 • Рентген колінного суглоба збоку RTG stawu kolanowego boczne
 • Рентген урографія RTG urografia
 • Рентгенівська постурографія RTG posturografia